Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť ELITE Financial Services, so sídlom Ružová dolina 480/6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO 52 007 651, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 37267/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
   
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o FS“); obchodné, reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa. Údaje sa spracovávajú taktiež v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“).
   
 3. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, a ktorá poskytla prevádzkovateľovi svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formuláru. ELITE Financial Services s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu:

Prevádzkovateľ sa nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie a osobné údaje dotknutých osôb nie sú taktiež sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa.Dotknutými osobami sú tiež aj zmluvní spolupracovníci Prevádzkovateľa, ktorí zároveň vykonávajú finančné sprostredkovanie pre spoločnosť Finportal, a.s. v divízii ELITE Financial Services, s.r.o. na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní.

 1. Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým môžu byť poskytnuté ich osobné údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom: Prevádzkovateľ oznamuje dotknutým osobám, že ich osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi na spracúvanie môžu byť poskytnuté:
 2. spoločnosti ELITE Financial Services, so sídlom Ružová dolina 480/6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO 52 007 651,
 3. spoločnosti Finportal, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO 45 469 156,
 4. finančným inštitúciám a spoločnostiam, pre ktoré vykonáva Prevádzkovateľ finančné sprostredkovanie na základe zmluvy.

 

 1. Na ako dlho sa osobné údaje spracovávajú?

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, v prípade spracovania osobných údajov dotknutých osôb na základe ich súhlasu, po dobu trvania udeleného súhlasu.

Dotknutá osoba nemá zákonnú ani zmluvnú povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Bez poskytnutia osobných údajov na identifikáciu dotknutej osoby, prevádzkovateľ nemá možnosť spracovať požiadavku dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením, Zákonom o OOÚ alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:

a) osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),

b) osobám povereným zabezpečovaním administratívnej, informačno-technickej a organizačno-technickej oblasti fungovania spoločnosti prevádzkovateľa a spoločnostiam poskytujúcim právne, ekonomické a účtovné poradenstvo,

c) súdom, orgánom verejnej správy a iným orgánom štátnej správy, ak je to potrebné na uplatnenie práv dotknutej osoby alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 1. Práva dotknutej osoby:

Prevádzkovateľ Vás týmto v súlade s nariadením, za primeraného použitia Zákona OOU v prípade, ak sa na takýto zmluvný vzťah uplatňuje, ako dotknutú osobu informuje o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 9. namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,

b)  dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,

d)  osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f) sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)  spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Odvolanie súhlasu: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať, a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: ELITE Financial Services s.r.o., Ružová dolina 480/6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 alebo e-mailom na: office@elitefs.sk.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Cookies

Táto stránka ukladá vo vašom prehliadači dátové súbory cookies, ktoré využívame na analytické účely a to analýzu používania našej stránky. Takýmto spôsobom si vedieme štatistiky o návštevnosti našej stránky. Tieto súbory nevyužívajú osobnú identifikáciu.